Plakaty i banery wyborcze gdzie można wywieszać ?

imagesTrwa kampania wyborcza. Na terenie naszej gminy widać już plakaty wyborcze. Pojawiają się też pierwsze incydenty związane z tym czy są one wieszane zgodnie z prawem. Co na ten temat mówią przepisy?

 

 1. Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

2. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych dla celów prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.

3. Plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było następnie usunąć
bez powodowania szkód.

 4. Policja oraz Straż Miejska/Gminna są obowiązane usuwać na koszt komitetu wyborczego plakaty i hasła, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu fizycznemu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź w ruchu drogowym.

5. Plakaty, hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione dla celów prowadzenia kampanii wyborczej właściwe komitety wyborcze obowiązane są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

 6. Plakaty i hasła wyborcze powinny być usunięte przez komitety w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Jeżeli ich umieszczenie może zagrażać życiu lub zdrowiu fizycznemu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź w ruchu drogowym, niezwłocznie zostaną usunięte przez służby porządkowe

Sankcje karne

Działania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie są wykroczeniem w myśl art. 495 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r Kodeks Wyborczy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą i przypominamy osobom odpowiedzialnym za prowadzenie kampanii wyborczej o poinformowaniu osób które  rozmieszczają plakaty na terenie naszej gminy, iż mogą je umieszczać tylko w miejscach do tego wyznaczonych lub pozostałych miejscach na które uzyskały zgodę zarządcy terenu.