Podstawy działania

>>Ochrona prawna

Zgodnie z Art. 23 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych / miejskich (Dz. U. Nr 123 poz. 779) w związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Art.226 §1. Kodeksu Karnego stanowi:
Kto znieważa funkcjonariusza publicznego albo osobę do pomocy mu
przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.

>>Ustawowe obowiązki

Do obowiązków strażnika gminnego zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych / miejskich ( Dz. U. Nr 123 poz. 779) należy:

  • przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
  • poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
  • zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej, podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
  • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią,
  • Strażnik przy wykonywaniu czynności służbowych jest obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminy,
  • Podczas wykonywania czynności służbowych strażnik jest obowiązany przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, które czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający jej odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację,
  • Strażnicy mogą zrzeszać się w związkach zawodowych, lecz nie mają prawa do strajku. W trakcie trwania stosunku pracy strażnicy nie mogą także być członkami partii politycznych.

>>Ustawowe uprawnienia 


Hit Counter provided by orange county divorce attorney