Zadania Straży Gminnej

>>Priorytetowe

Czystość i porządek w Gminie

 • Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – umowy na wywóz nieczystości stałych i płynnych
 • Ujawnianie osób dokonujących nielegalnych zrzutów śmieci
 • Ujawnianie przypadków mycia pojazdów w miejscach niedozwolonych
 • Kontrola zachowania ostrożności przy trzymaniu zwierząt (psów)‏ i obowiązku szczepień

Ochrona spokoju i porządku publicznego

 • Reagowanie na dewastację mienia komunalnego
 • Sprawdzanie numerów porządkowych nieruchomości
 • Sprawdzanie obowiązku posiadania skrzynek pocztowych
 • Zabezpieczenie uroczystości gminnych
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 • Reagowanie na przypadki spożywania alkoholu w miejscach publicznych, rejonach sklepów i placówek oświatowych
 • Przeciwdziałanie demoralizacji młodzieży
 • Sprawdzanie placówek handlowych pod kątem umieszczania informacji o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim

Bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym

 • Wnioskowanie do Urzędu Gminy o zmiany w infrastrukturze drogowej i oznakowaniu dróg
 • Kontrola prędkości
 • Reagowanie na wykroczenia drogowe w tym nieprawidłowe parkowanie

Profilaktyka społeczna

 • Współpraca w zakresie przeciwdziałania demoralizacji nieletnich ze szkołami i Policją
 • Pomoc przy przeprowadzaniu zajęć z zakresu odpowiedzialności karnej nieletnich
 • Opracowanie i pomoc przy prowadzeniu programu profilaktycznego skierowanego do dzieci i młodzieży (np.Popo)‏
 • Stała współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki uzależnień.
 • Podejmowanie
  interwencji wobec sprawców demoralizacji oraz wobec osób, które
  niedopełniają obowiązku sprawowania opieki nad małoletnimi.
 • Patrolowanie rejonu szkół i miejsc zagrożonych demoralizacją oraz zjawiskami kryminogennymi z udziałem osób nieletnich.

 

>>Ustawowe

Do zadań funkcjonariuszy straży gminnej zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia
29.08.1997 r. o strażach gminnych / miejskich (Dz. U. Nr 123 poz. 779)
należy w szczególności:

 • wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego,
 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego – w zakresie określonym  w przepisach o ruchu drogowym,
 • współdziałanie
  z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
  pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz
  innych zagrożeń,
 • zabezpieczenie
  miejsca przestępstwa, katastrofy, lub innego podobnego zdarzenia, albo
  miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub
  zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a
  także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie
  osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
  jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu
  publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub
  zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • informowanie
  społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także
  inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie
  popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i
  współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i
  organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.