Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański

Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sg.pruszczgdanski.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Grabowski
 • E-mail:  strazgminna@pruszczgdanski.pl
 • Telefon: 692-00-11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: strazgminna@pruszczgdanski.pl . Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: 83-031 Łęgowo ul. Spacerowa 8

Dojazd
Do siedziby Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański można dojechać liniami autobusowymi linii nr 50 oraz liniami nr 822, 824, PKS Gdańsk linia nr 861 – przystanek Łęgowo( ul. Szkolna) . Odległość od przystanku autobusowego wynosi około 200 metrów.

Opis ogólny budynku przy ul. Spacerowa 8 
Przed budynkiem znajduje się mały parking ogólnodostępny oraz dodatkowe miejsca parkingowe z tyłu oraz z boku budynku. . W odległości ok 100m od budynku zlokalizowany jest duży ogólnodostępny parking z jednym oznakowanym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych Do wejścia budynku prowadzą schody.  Obsługa interesantów odbywa się na pierwszym piętrze na które prowadzą schody. W budynku nie ma windy osobowej jak również podjazdu dla osoby niepełnosprawnej.  W budynku brak również  toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Informacji udziela strażnik pełniący służbę wewnątrz budynku na pierwszym piętrze.