Wykładnia Sejmu w sprawie art. 96 § 3 i 97 KW

sadNa podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.), w imieniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przedkładam wyjaśnienia w sprawie wniosku Prokuratora Generalnego z 12 lutego 2013 r. (sygn. akt K 3/13), jednocześnie wnosząc o stwierdzenie, że:

1) art. 96 § 3 w związku z art. 92 § 1 oraz z art. 92a ustawy z dnia 20 maja
1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 482) „w zakresie, w jakim
obwarowują sankcją uchylenie się przez właściciela lub posiadacza pojazdu od
obowiązku wskazania, komu powierzył on ten pojazd do kierowania lub używania
w czasie, w którym urządzenie rejestrujące ujawniło wykroczenie popełnione przez
kierującego tym pojazdem”, są zgodne z art. 42 ust. 3 Konstytucji;

2) art. 96 § 3 ustawy wymienionej w punkcie 1 w związku z art. 78 ust. 4
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1137 ze zm.), jest zgodny z art. 2 oraz z art. 42 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3
Konstytucji;

3) art. 97 ustawy wymienionej w punkcie 1 jest zgodny z art. 42 ust. 1
w związku z art. 2 Konstytucji.

Uzasadnienie.pdf