Trwają kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz kontrole z zakresu gospodarki odpadami u przedsiębiorców

Zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Podczas kontroli nieruchomości z zakresu zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków należy pamiętać, że właściciel/ użytkownik nieruchomości zobowiązany jest do okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym ścieki z terenu naszej gminy oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury) . W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków również należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków).

Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. Obowiązek nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych).

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej. Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pruszcz Gdański dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

https://www.pruszczgdanski.pl/asp/podmioty-odbierajace-nieczystosci-ciekle,760,,1

kontrole umów na odbieranie odpadów u przedsiębiorców

O jakie nieruchomości chodzi? Chodzi o nieruchomości i lokale użytkowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Właściciel nieruchomości, który np. w miejscu zamieszkania prowadzi działalność gospodarczą jest zobowiązany we własnym zakresie zawrzeć odrębną umowę na odbieranie odpadów z podmiotem uprawnionym i ją realizować. Oznacza to, że powinien oddawać odpady pochodzące z działalności gospodarczej do odbioru temu podmiotowi i na jego rzecz wnosić stosowne opłaty za realizację usługi. Jak to wygląda w praktyce ? Wielu świadomych mieszkańców naszej gminy działa jak należy. I tym bardzo serdecznie dziękujemy ! . Zdają sobie sprawę że odrębna umowa na wywóz odpadów pochodzących z działalności gospodarczej to ich ustawowy obowiązek a odpadów z prowadzonej działalności nie można mieszać z odpadami które powstają w gospodarstwie domowym. Pisząc wprost : zabronione jest wynoszenie z lokali użytkowych odpadów na zakończenie dnia i zabieranie ich do domu nawet jeżeli twój lokal wyodrębniony jest w twojej nieruchomości np. garażu czy innym pomieszczeniu . Tego robić nie wolno. Jest to niezgodne z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i należy pamiętać że w przypadku kiedy nie stosujemy się do przepisów odpady z działalności trafiają do strumienia odpadów gminnych , za który płaci gmina .Płacą wtedy więcej – wszyscy mieszkańcy bo finansowanie odbioru gminnego strumienia odpadów odbywa się z opłat za odpady, które wnoszą mieszkańcy. Czyli im więcej odpadów (gmina płaci za tonę), tym większą opłatę zapłaci mieszkaniec.  Min. dlatego Staż Gminna prowadzi kontrole umów u przedsiębiorców. O ewentualnych terminach kontroli oraz sposobu przekazania informacji przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się poprzez swoje skrzynki email.  Prosimy o przygotowanie do kontroli umów zawartych na odbieranie odpadów oraz potwierdzeń odbiorów tych odpadów/potwierdzeń płatności za wykonane odbiory . Doradzamy aby przedsiębiorcy, którzy nie spełniają ustawowych wymogów o jak najszybsze uporządkowanie spraw związanych z legalnym pozbywaniem się odpadów – podmioty,  z którymi można zawrzeć umowę można znaleźć w Rejestrze Działalności Regulowanej dostępnym na stronie internetowej Urzędu gminy Pruszcz Gdański pod linkiem

https://www.pruszczgdanski.pl/asp/rejestr-dzialalnosci-regulowanej,215,,1

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszą jednostką pod nr tel. 58 692-00-10 w godz.7:00 -15:00 lub email. strazgminna@pruszczgdanski.pl