Spalanie śmieci w piecu – szkodliwe i nieefektywne

Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych to emisja do atmosfery substancji takich jak :  pył zawieszony (suchy), tlenek węgla (CO), związki chloru (HCL), związki fluoru (HF), tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2), a także metale ciężkie (kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, nikiel, selen, ołów, chrom).

Zanim spalisz – pomyśl

Większość spalanych odpadów ma bardzo niską wartość energetyczną, co zaprzecza powszechnemu myśleniu o oszczędnościach na ogrzewaniu domów, które uzyskujemy przez palenie śmieci. Należy pamiętać, że zanieczyszczenie powietrza to  w konsekwencji także  zanieczyszczona woda i gleba. Wytwarzane np. podczas spalania plastików dioksyny opadają na pola uprawne i wodę, przedostają się do wód gruntowych.

W związku z powyższym  strażnicy reagują na  każde zgłoszenie od mieszkańców, które dotyczy  spalania śmieci. Każdy, kto zostanie przyłapany na spalaniu szkodliwych odpadów, musi liczyć się z surową karą. Artykuł 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21) mówi, że kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5000 złotych). W takich sytuacjach strażnik może wypisać mandat w wysokości od 20 do 500 złotych. Jednak gdy stwierdzi rażące naruszenie przepisów, kieruje sprawę do Wydziału Środowiska Urzędu Gminy lub do sądu.

Strażnicy po otrzymaniu zgłoszenia udają się na miejsce, przeprowadzają obserwacje wydobywającego się dymu z komina zwracając uwagę na jego kolor oraz  zapach. W sytuacji gdy uznają , że są podstawy do podjęcia interwencji wchodzą  na teren nieruchomości. W takiej sytuacji ewentualna zgoda właściciela/ użytkownika nieruchomości nie jest wymagana ponieważ Strażnicy mają  imienne upoważnienia od Wójta Gminy Pruszcz Gdański.

Ustawodawca uregulował również sytuację, gdy kontrolujący strażnicy nie zostaną wpuszczeni na teren nieruchomości w celu dokonania czynności kontrolnych.  Artykuł 225 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) mówi bowiem, że kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Zgłaszając interwencję do straży należy pamiętać, że nie zawsze  podejrzany kolor lub  zapach dymu z komina  oznacza, że w piecu spalane są odpady. Nadmierne zadymienie lub uciążliwa woń mogą być spowodowane  używaniem przez właściciela nieruchomości  węgla niskiej jakości albo wilgotnego drewna. Prawo dopuszcza stosowanie takiego opału. . Duży wpływ  na  rozpościeranie  się dymu ma również pogoda. W zależności od warunków atmosferycznych zadymienie może być dla nas mniej lub bardziej uciążliwe.