Punkty skupu złomu pod kontrolą Straży

07082013679W wyniku przeprowadzonej kontroli w miejscowości Przejazdowo Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański ujawniła prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie skupu złomu bez wymaganego zezwolenia . Przedsiębiorca posiadał wpis do ewidencji i działalności gospodarczej niemniej jednak nie uzyskał zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności wymaganego na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach. Dz.U.2013.21 Nie posiadał również decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z Urzędu Gminy Pruszcz Gdański zgodnie z art. 72 ust.1 i 1A. Ustawy o Ochronie Środowiska.

 

Ponadto kontrola wykazała:

– brak w widocznym miejscu umieszczenia cenników poszczególnych surowców,

– brak cech legalizacyjnych wag używanych w prowadzonej działalności,

– brak dokumentów o przekazywaniu rejestru formularzy przejęcia odpadów i metali do Marszałka Województwa
Kontrola terenu skupu nie wykazała aby skupowany surowiec został wymontowany z mechanizmów użyteczności publicznej bądź pochodził w wyniku przetopienia kabli miedzianych energetycznych bądź kolejowych.

Wykorzystanie ustaleń kontroli:

– W uwagi na fakt prowadzenia działalności gospodarczej bez zezwolenia wymaganego art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r oraz brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 72 ust.1 i 1A. Ustawy o Ochronie Środowiska przeciwko przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania sprawy o ukaranie do Sądu Rejonowego w Gdańsku.

– W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami powiadomiono Urząd Gminy Pruszcz Gdański o prowadzeniu przez przedsiębiorcę bez zezwolenia działalności z zakresu skupu złomu.

 

07082013684 07082013683 07082013682 07082013681

 

07082013680