OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO STRAŻNIKA GMINNEGO OD APLIKANTA DO STARSZEGO SPECJALISTY

Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze strażnika gminnego od aplikanta do starszego specjalisty

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2016 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%, niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze strażnika gminnego, o którym mowa w ustawie o strażach gminnych (miejskich), w związku z czym od kandydatów wymagana jest sprawność fizyczna i psychiczna zgodnie z art. 24 pkt. 6 tejże ustawy.

ogloszenie-o-naborze

kwestionariusz-osobowy

oswiadczenie-o-niekaralnosci-dla-straznika-gminnego

Ogłoszenie

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

1. Nazwa i adres jednostki : Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański                                                                                 ul. Spacerowa 8,  83-031 Łęgowo

2. Określenie stanowiska urzędniczego : Strażnik Gminny od Aplikanta do Starszego specjalisty .

Wymiar czasu pracy : ( 1 etat ) przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia.

  1. Wymagania niezbędne:

A) wykształcenie średnie,

B) obywatelstwo polskie,

C) ukończone 21 lat,

D) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

publicznych,

E) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i

umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

F) nienaganna opinia,

G) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

H) uregulowany stosunek do służby wojskowej.

    1. Wymagania dodatkowe ( pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku)

A) wykształcenie wyższe o kierunku humanistycznym, prawo, administracja, zarządzanie bezpieczeństwem,

B) ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,

C) podstawowa znajomość Ustawy o strażach gminnych oraz aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego,

D) dyspozycyjność,

E) odporność na stres,

F) umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,

G) umiejętność pracy w grupie,

H) znajomość topografii Gminy Pruszcz Gdański

I) podstawowa znajomość obsługi komputera,

J) znajomość języków obcych,

K) prawo jazdy kategorii ( B)

L) zamieszkanie na terenie Gminy Pruszcz Gdański

Ł) uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

  1. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

A) ochrona porządku publicznego na terenie Gminy Pruszcz Gdański

B) realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez Ustawę o strażach gminnych/ miejskich i akty prawa miejscowego.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

A) praca na terenie gminy Pruszcz Gdański

B)praca patrolowa

C) praca na pełen etat

D) praca zmianowa

E) przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,

F) pierwsza umowa o pracę na czas określony do 1 roku

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2016 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%, niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze strażnika gminnego/miejskiego, o którym mowa w ustawie o strażach gminnych (miejskich), w związku z czym od kandydatów wymagana jest sprawność fizyczna i psychiczna zgodnie z art. 24 pkt. 6 tejże ustawy.

8) Wymagane dokumenty

A) list motywacyjny

B) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( do pobrania na stronie

internetowej Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański : http://sg.pruszczgdanski.pl/ lub BIP Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański

C) curriculum vitae

D) kserokopie dokumentów potwierdzające zatrudnienie

E) kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy

F) kserokopie zaświadczeń o ukończonych studniach podyplomowych, kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach.

G) kserokopie dokumentów poświadczające znajomość języka polskiego- dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw , którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej.

H) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim

I) oświadczenie do pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

J) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

( Oświadczenie o którym mowa w punkcie „ H- I-J” do pobrania na stronie

internetowej Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański : http://sg.pruszczgdanski.pl/ lub

BIP Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański )

K) Inne , które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.

UWAGA

Kserokopie przedkładanych dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Z 2008r. Nr. 223, poz. 1458 z póź. zm. ).

9. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone : osobiście w siedzibie Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański lub drogą pocztową w terminie do dnia 31 stycznia 2017r do godziny 15: 30 na adres Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański ul. Spacerowa 8 , 83-031 Łęgowo z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”.

Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański . Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Gminnej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

10. Z regulaminem naboru można zapoznać się w siedzibie Straży Gminnej Gminy Pruszcz

Gdański. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 058/692-00-10.

11. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański

12. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć

informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe.

13. Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez straż Gminną Gminy

Pruszcz Gdański w celu przeprowadzenia procedury naboru . Osoby ubiegające się o

zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

ZASADY  REKRUTACJI

Procedura naboru do pracy na stanowiska urzędnicze strażnicze od aplikanta do starszego specjalisty odbywa się spośród osób spełniających wymagania określone w art. 24 ustawy o strażach gminnych i składa się z następujących etapów:

 

  • formalnej weryfikacji złożonych ofert
  • rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez komisję rekrutacyjną połączoną z testem wiedzy i kompetencji
  • badań psychologicznych
  • badań lekarskich – wstępnych
  • zapytania o udzielenie informacji o osobie do Krajowego Rejestru Karnego

Uwaga!

Kontaktujemy się wyłącznie z kandydatami, którzy pozytywnie przechodzą kolejne etapy rekrutacji.