Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska: od aplikanta do starszego specjalisty

OGŁOSZENIE

STRAŻ GMINNA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. SPACEROWA 8
83-031 ŁĘGOWO

ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze strażnika gminnego: od aplikanta do starszego specjalisty

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%, niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze strażnika gminnego, o którym mowa w ustawie o strażach gminnych (miejskich), w związku z czym od kandydatów wymagana jest sprawność fizyczna i psychiczna zgodnie z art. 24 pkt. 6 tejże ustawy.

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone 21 lat,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nienaganna opinia,
  • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • wykształcenie wyższe o kierunku humanistycznym, prawo, administracja, zarządzanie bezpieczeństwem,
  • ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
  • ukończone szkolenie oskarżyciela publicznego,
  • podstawowa znajomość ustawy o strażach gminnych, aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego oraz na temat działalności Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański,
  • dyspozycyjność,
  • odporność na stres,
  • umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
  • umiejętność pracy w grupie,
  • znajomość topografii Gminy Pruszcz Gdański,
  • znajomość obsługi komputera,
  • znajomość języków obcych,
  • prawo jazdy (kat. B),
  • uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
 3. Ogólny zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:
  • ochrona porządku publicznego na terenie Gminy Pruszcz Gdański,
  • realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez Ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego.
 4. Warunki pracy:
  • praca na terenie gminy Pruszcz Gdański,
  • praca patrolowa,
  • praca na pełen etat,
  • praca w systemie równoważnym, rozkładzie dwuzmianowym
  • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,
  • pierwsza umowa o pracę na czas określony 3 miesięcy, następna na 12 miesięcy. Trzecia umowa na stałe.
  • wynagrodzenie zasadnicze brutto miesięcznie : od 2850 zł do 3200 zł,
  • dodatek za staż pracy,
  • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • planowane zatrudnienie od 02 października 2017 r.
 5. Wymagane dokumenty:
  • CV,
  • list motywacyjny,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania nastronie internetowej lub BIP Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański),
  • oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej ) lub BIP Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański),
  • kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej),
  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy (świadectwa pracy),
  • kserokopia książeczki wojskowej.
  • (Uwaga: CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – należy podpisać własnoręcznie).
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Komplet dokumentów należy złożyć:
  • pocztą na adres: Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański ul. Spacerowa 8 , 83-031 Łęgowo z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego) – do dnia 15.09.2017r. do godz. 15.30
  • osobiście lub kurierem – w siedzibie Straży Gminnej gminy Pruszcz Gdański przy ul. Spacerowa 8, oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” – do dnia 15.09.2017r. do godz. 15: 30
 2. Informacje:
  • Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Gminnej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz-osobowy

Oświadczenie-o-niekaralnosci-dla-pracownika-samorzadowego