Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z obowiązkiem kontrolnym wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Straż Gminna będzie kontrolowała w cyklu 2 letnim wszystkie nieruchomości, które nie są przyłączone do sieci kanalizacyjnej, pod kątem posiadania zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni ścieków.

W ramach kontroli funkcjonariusze Straży Gminnej będą sprawdzali m.in. częstotliwość opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe oraz posiadania umów i uiszczania opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Posiadanie umów na usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz dowodów uiszczenia opłaty za te usługi stanowi obowiązek właściciela wynikający z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przypominamy, że obowiązkiem właściciela jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.