Grill ? ognisko na kiełbaski ? Tak ale wszystko zgodnie z przyjętymi normami

– rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużlu w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych,

– składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu,

– używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 metrów od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych,

– wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach niewyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasów.

Osoby,które naruszają przedstawione przepisy przeciwpożarowe  oraz  art. 82§3, §4 Kodeksu Wykroczeń muszą  liczyć się z mandatami w wysokości do 500 PLN.