Grill ? ognisko na kiełbaski ? Tak ale wszystko zgodnie z przyjętymi normami

Coraz częściej do Straży Gminnej spływają zapytania od mieszkańców o zasadach rozpalania grilla czy  ogniska na kiełbaski.  Obecnie nie ma przepisów, które zabraniają grillowania lub pieczenia kiełbasek na ognisku, niemniej jednak należy pamiętać, że   tego typu spędzanie wolnego czasu może wiązać się z popełnieniem wykroczeń typu : zaśmiecanie, zakłócanie spokoju, spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym a nawet spalaniem odpadów czy spowodowanie zagrożenia pożarowego. Sprawcy tego typu wykroczeń muszą liczyć się z mandatami.

Gdzie i jak grillować ? 

Osoby które  chciały by rozpalić grilla na balkonie w budynku wielorodzinnym  powinny w pierwszej kolejności zapoznać się z regulaminem zarządcy budynku lub wspólnoty mieszkaniowej . Skargi na mieszkańców którzy nie stosują się do przyjętych regulaminów należy kierować w pierwszej kolejności do zarządcy budynku. W przypadku łamania przyjętych zasad lokator ma prawo dochodzenia swoich praw na drodze cywilno- prawnej . W przypadku organizacji grillowania nie na swoim terenie powinniśmy mieć zgodę właściciela terenu a przypadku gruntów gminnych, w grę wchodzą jedynie miejsca wydzielone np. przystań Juszkowo  przy czym  konieczna jest zgoda administratora terenu.

Grillowanie na świeżym powietrzu na co zwrócić uwagę 

W przypadku zgłoszenia interwencji do straży dotyczącej uciążliwego  grillowania przez sąsiada  co powoduje np. intensywny zapach jedzenia czy zadymienie wywieszonego przez chwilą prania w ogrodzie strażnicy mogą podjąć jedynie próbę mediacji. Nie nałożą  mandatu karnego ponieważ brak jest sankcji karnych  z tytułu grillowania.  Natomiast  mandat zostanie już nałożony w przypadku kiedy podczas interwencji strażnik stwierdzi że w instalacji grillowej spalane są odpady , nastąpiło zaśmiecenie terenu lub spożywany jest alkohol w miejscu publicznym.

Podstawowe zasady i co regulują przepisy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach oraz na terenach przyległych do nich, zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności:

– rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużlu w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych,

– składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu,

– używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 metrów od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych,

– wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach niewyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasów.

Osoby,które naruszają przedstawione przepisy przeciwpożarowe  oraz  art. 82§3, §4 Kodeksu Wykroczeń muszą  liczyć się z mandatami w wysokości do 500 PLN.